A110(2016) Advies Toestand en dynamiek van organische stof in Nederlandse landbouwbodems

De Technische commissie bodem (TCB) heeft op eigen initiatief een werkgroep ingesteld om de huidige toestand en dynamiek van OS in Nederlandse landbouwgronden in beeld te brengen en om daaraan conclusies te verbinden voor het beheer. Op basis van de bevindingen van de werkgroep heeft de commissie een advies opgesteld aan de staatssecretarissen van de meest betrokken ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.
Bekend is dat organische stof (OS) in bodems naast bodemvruchtbaarheid tal van andere maatschappelijke belangen kan dienen. Het besef dat beheer van OS mede afhankelijk moet zijn van het maatschappelijke doel dat daarmee gediend wordt en dat eenvoudigweg ‘meer’ OS niet altijd beter is, begint langzaam door te dringen. Intensief gebruik van de bodem kan leiden tot netto verlies van OS, omdat het de aan- en afvoersnelheden beïnvloedt. De aanvoer van OS bestaat vooral uit ‘jonge’ OS, terwijl de afvoer via respiratie ook oudere OS betreft. Het vermoeden is daarom dat het aandeel relatief jonge OS toeneemt ten koste van oudere OS in de voorraad van landbouwbodems.

A109(2016) Advies Bodem in de omgevingswet

In dit advies gaat de TCB in op de voorgestelde positie van bodem in de Omgevingswet.
De TCB omarmt de brede en geïntegreerde benadering van de Omgevingswet. Zij vindt het van belang dat in de afwegingen met andere aspecten van de fysieke leefomgeving de kansen voor een duurzaam bodembeheer goed worden benut. Vanuit deze gedachte plaatst de TCB een aantal kritische opmerkingen. Zij gaat in het advies in op 1) de ambities in het milieubeleid voor het compartiment bodem, 2) het werkingsgebied van de wet, 3) de organisatie van bodemkennis en informatiestructuren om de doelen van de wet te halen, 4) de beschermingsniveaus en beschermdoelen voor het aspect bodemverontreiniging en 5) de verbreding van het bodembeleid.
Het advies vormt een reactie op de verwoording in de concept Aanvullingswet bodem Omgevingswet en Memorie van Toelichting (versie 13 november 2015). Het advies is uitgebracht op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.   lees hier het volledige document

 

Werkzaamheden TCB afgebouwd

De werkzaamheden van de Technische commissie bodem zijn grotendeels afgebouwd, vooruitlopend op het opnemen van bodemregelgeving in de Omgevingswet.
De commissieleden en medewerkers van het secretariaat namen op 13 april 2016 afscheid van elkaar en van de collega’s van de bodemwereld.
De in opdracht van de TCB gemaakte film ‘Dichtbij de bodem’ ging tijdens de receptie in première en de voorzitter van de TCB bood de essaybundel ‘De toekomst van de bodem’ aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) aan. De essays zijn geschreven door (oud-) leden en -medewerkers van de TCB en richten zich op de wereld in 2050 en wat in dat perspectief belangrijke wetenschappelijke vragen in het bodemdomein zijn. De bundel is te downloaden van deze website, onder publicaties. De website zal in ieder geval nog heel 2016 toegankelijk zijn. Lees hier de essaybundel.
Voor de resterende wettelijke taken van de commissie tot de overgang naar de Omgevingswet is een voorziening getroffen. U kunt hiervoor contact opnemen met IenM via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit is ook het adres voor andere vragen en het opvragen van publicaties van de TCB.

A108(2015) advies Eindig beheer grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC regime

De TCB heeft advies uitgebracht over de kansen voor aanpassing van het beheer van grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC-regime, waarbij IBC staat voor isoleren, beheersen en controleren. Er zijn naar schatting 100 tot 200 van dergelijke grote IBC-locaties. De nazorg is momenteel ‘eeuwigdurend’ en dat is zowel financieel als ruimtelijk een maatschappelijke belasting. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokkenen stellen zich daarom de vraag of dit beter kan en of op termijn misschien de nazorg gestopt kan worden: van oneindig naar eindig beheer.

Uitgangspunt in het advies is dat de humane en ecologische risico’s bij de locaties minimaal blijven en dat de verspreiding van de verontreiniging beperkt blijft. De kern van het advies bestaat uit twee delen: 1) een analyse van kansen voor alle grote IBC-locaties aan de hand van een set relatief eenvoudige indicatoren.

design by Het Lab | build by nieta