Landbouw

pdf TCB 2016-2 - Advies Uistel uitrijverbod mest en zuiveringsslib
pdf A110(2016) Advies Toestand en dynamiek van organische stof in Nederlandse landbouwbodems
pdf A107(2015) Advies Motie verlengen inzaaiperiode groenbemester en uitrijden dierlijke mest
pdf A106(2015) Advies over vrijstelling uitrijden drijfmest in september op bedrijven met muizenschade
pdf A103(2015) Advies Wijziging Bgm en Ubm
pdf A104(2015) Advies Ontheffing voor onderzoek met Triple-spray
pdf S48(2013) De bodem onder de bio-economie
pdf A102(2015) Advies Vervolg vrijstelling bovengronds aanwenden drijfmest
pdf A101(2014) Advies Evaluatie covergisting
pdf A098(2014) Advies Beoordeling verzoek om verlenging uitrijperiode dierlijke mest
pdf A097(2014) Advies Wijziging Besluit gebruik meststoffen ter implementatie van maatregelen in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn
pdf A094(2014) Advies Onderzoeksontheffing BGM
pdf A093(2014) Advies Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2014
pdf A092(2014) Advies Normstelling voor meststoffen, van afval naar grondstof
pdf A091(2014) Advies Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest op eigen grasland
pdf A089(2013) Advies Vernietiging grasland
pdf A088(2013) Advies verzoek verlenging uitrijperiode
pdf A085(2013) Advies Vrijstellingsregeling stuifbestrijding
pdf A084(2013) Advies Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013
pdf A083(2013) Advies Beoordeling onderzoeksvoorstel VBBM en NFW
pdf A080(2012) advies Winterkoolzaad
pdf A079(2012) Advies Contaminanten en pathogenen in meststoffen
pdf A076(2012) Advies Emissiearm aanwenden van mest: verlenging ontheffing en vrijstelling
pdf A075(2012) Advies Vrijstelling winderosie
pdf A069(2011) Advies Stuifbestrijding
pdf A068(2011) Advies Papiercellulose
pdf A066(2011) Advies Verlengen uitrijperiode dierlijke mest
pdf A065(2010) Advies Covergisting
pdf Verslag workshop Bodemverdichting 17 juni 2010
pdf A062(2010) Advies Resultaten evaluatie Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid
pdf A061(2010) Advies Vrijstelling scheuren grasland
pdf A059(2010) Advies Sluiten nutrientenkringlopen
pdf A058(2010) Advies Technische uitwerking nitraatdieptemeetnet
pdf A057(2010) Advies Toedienen mineralenconcentraat
pdf A056(2010) Advies Praktijkproef alternatief spoor
pdf A053(2009) Advies Uitwerking aanpak evaluatie Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid
pdf A051(2009) Advies Evaluatie Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, plan van aanpak
pdf A049(2009) Advies Wijziging Besluit gebruik meststoffen
pdf A046(2009) Advies Verlenging onderzoekheffing lachgasmissie
pdf R20(2008) Rapport Aanwenden van mest
pdf A044(2008) Advies Aanwenden van mest
pdf A042(2008) Advies Indicaties aanwenden van mest
pdf A041(2008) Advies Onderzoeksheffing fosfaatdifferentiatie voor Koeien en Kansen bedrijven
pdf S63(2007) Advies Ontheffing ex. Artikel 7 Besluit gebruik meststoffen
pdf S35(2007) Advies Fosfaatverzadiging in landbouwbodems
pdf S07(2007) Advies Effecten productie biomassa voor energie op bodemkwaliteit in Nederland
pdf S09(2007) Advies Verzoek tot ontheffing ex artikel 7 Besluit gebruik meststoffen
pdf S78(2006) Advies Ontwerpvrijstellingsregeling BGM stikstofkunstmest en vanggewas 2006
pdf S56(2006) Advies Ontwerpvrijstellingsregeling BGM kleigrond en veengrond 2006
pdf S49(2006) Advies Overheveling meststoffenwet 1947 en BOOM
pdf S50(2006) Advies Ontwerpvrijstellingregeling BGM extreme weersomstandigheden 2006
pdf S01(2006) Advies Verzoek tot ontheffing ex artikel 7 Besluit gebruik meststoffen
pdf S60(2005) Advies Vrijstelling Bgm in verband met champost
pdf S45(2005) Advies Vrijstelling ex artikel 64 Wet bodembescherming
pdf S21(2005) Advies Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bgm Lotv en BOOM
pdf A36(2005) Advies Duurzamer bodemgebruik in de landbouw
pdf S10(2005) Advies onderzoeks voorstel Wageningen UR
pdf S59(2004) Advies Inzake vrijstelling ex artikel 64 Wet bodembescherming
pdf S48(2004) Advies inzake vrijstelling omploegen grasland in herverkavelingsprojecten
pdf S43(2004) Advies Verzoek tot ontheffing ex artikel 7 Besluit gebruik meststoffen
pdf A34(2004) Advies Aanpassing Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen
pdf Boek Bodem en Duurzame Landbouw
pdf S12(2003) Advies Verzoek tot advies betreffende de uitrijperiode zoals bepaald in het Bgm
pdf S56(2002) Advies Vrijstellingsregeling gebruik meststoffen
pdf S54(2002) Advies Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen
pdf S35(2002) Advies verzoek om ontheffing ex artikel 5 Bgm
pdf S36(2002) Advies verzoek om ontheffing ex artikel 7 Bgm
pdf S39(2002) Advies Evaluatie Meststoffenwet 2002
pdf A32(2002) Advies Herziening LAC-signaalwaarden
pdf S03(2002) Advies Ontwerp-Besluit afwijkende verliesnormen 2002 Meststoffenwet
pdf S43(2001) Advies Ontwerpbesluit zand- en lössgronden
pdf S21(2001) Advies Vrijstellingsregeling zuiveringsslib in verband met MKZ
pdf S57(2000) Advies Ontheffing van artikelen 4 en 5 van het Bgdm 1998 in verband met onderzoek
pdf S34(2000) Advies Verzoek tot ontheffing ex artikel 5 Bgdm 1998
pdf S83(1999) Advies Wijziging Bgdm 1998 en BOOM
pdf S68(1999) Advies Ontwerpontheffing artikel 4 Bgdm
pdf S43b(1999) Advies Spuiwater van amoniakwasser
pdf S36(1999) Advies Verzoek tot ontheffing ex artikel 7 Bgdm, ontheffing van de verplichting tot emissie-arme aanwending in verband met onderzoek naar ammoniak-emissie
pdf S27(1999) Advies ontwerp ontheffing artikel 7 Bgdm, ontheffing van de verplichting tot emissie-arme aanwending in verband met onderzoek naar Euromestmix
pdf S22(1998) Advies Onderzoeksheffing FIR
pdf S23(1998) Advies Onderzoeksheffing verifictaie
pdf S24(1998) Advies Onderzoeksheffing fruitteelt
pdf A25(1998) Advies Organische microverontreinigingen in meststoffen
pdf A22(1997) Advies Bemesting en zware metaalaccumulatie in de bodem
pdf S28(1997) Advies onderzoek naar effecten van lozingen van agrarisch afvalwater
pdf A11(1995) Advies Normering organische microverontreinigingen in overige organische meststoffen
pdf A10(1994) Advies Eindverliesnormen fosfaat
pdf A86/01 Advies Besluit gebruik dierlijke meststoffen

design by Het Lab | build by nieta