Waarover advies aanvragen?

Bij alle handelingen op of in de bodem die in relatie staan met ruimtelijke ordening, waterbeheer, energie of klimaat. Bijvoorbeeld bij nieuw beleid, bij beleidsveranderingen, bij nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving of de wijziging van normen. Een adviesaanvraag kan op strategisch, operationeel of uitvoeringsniveau liggen.

Neem contact op

Neem vóór het aanvragen van een advies contact op met het secretariaat

Planning

Het uitbrengen van een advies duurt minimaal drie maanden. In bijzondere gevallen kan een spoedprocedure worden gevolgd, bijvoorbeeld bij ontheffingen of vrijstellingen van de Wet bodembescherming (Wbb). Een advies wordt dan binnen 1 tot 3 weken uitgebracht. De adviesvraag moet dan wel eenduidig zijn.

design by Het Lab | build by nieta