De TCB adviseerde op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de betekenis van het concept van ecosysteemdiensten voor grondwaterbeleid. Ecosysteemdiensten zijn gedefinieerd als de voordelen die de mensheid ontvangt van ecosystemen. In dit advies gaat het om ecosystemen waarin grondwater een belangrijke rol speelt. Het ecosysteemdienstenconcept biedt grip op het omgaan met natuurlijke hulpbronnen en geeft beter zicht op de belanghebbenden bij het nemen van beslissingen die natuurlijke hulpbronnen raken. 

 

Voorbeelden van ecosysteemdiensten van grondwater zijn beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit, energie, draagkracht en voeding van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen. In het advies wordt een door kennisinstituten opgestelde lijst van ecosysteemdiensten besproken, die geschikt is voor verkenningen van de mogelijke benutting van ecosysteemdiensten van grondwater en van de gevolgen van ingrepen in grondwater. Voor deze verkenningen kan gebruik worden gemaakt van bestaande stappenplannen, waarbij de ecosysteemdiensten in een vroeg stadium in de volle breedte in beschouwing worden genomen.

Het ecosysteemdienstenconcept kan bruikbaar zijn bij het vaststellen van normen voor chemische verontreinigingen in grondwater. De TCB vindt dat het bij de verdere uitwerking van functiegerichte risicogrenswaarden het concept van ecosysteemdiensten gebruikt kan worden, mits hierbij ook de ondersteunende diensten in beschouwing worden genomen. Dit zijn de onderliggende processen in het ecosysteem die de basis vormen voor levering van ecosysteemdiensten die daadwerkelijk worden benut. Uitgangspunt is dan dat de ondersteunende diensten in ieder geval zijn beschermd, zodat de ecosysteemdiensten ook op de lange termijn zijn gewaarborgd. Hier kan in bijzondere situaties van worden afgeweken, bijvoorbeeld bij historische grondwaterverontreinigingen, waar herstel van de grondwaterkwaliteit geen realistisch perspectief is. In deze situatie moeten in ieder geval de diensten die worden benut, gewaarborgd zijn. lees hier

 

 

design by Het Lab | build by nieta