De Technische commissie bodem (TCB) heeft haar jaarverslag 2013 uitgebracht. Het geeft informatie over de adviezen die zijn verschenen en hoe deze in verschillende richtingen doorwerking kregen.
De Nederlandse bodem wordt intensief gebruikt. Innovaties maken het mogelijk om steeds meer in de bodem onder te brengen of eruit te halen. Het besef neemt toe dat met bodembeheer kan worden bijgedragen aan waterbeheer, verduurzaming van de landbouw, energievoorziening, kwaliteit van de leefomgeving en klimaatbestendigheid.In 2013 bracht de TCB een aantal producten uit die aansluiten bij deze thema's. Voorbeelden zijn de adviezen over 'Duurzaam stortbeheer', het advies 'Bijdrage grondwaterlaag en toplaag aan circulaire economie' en het rapport van een in opdracht van de TCB uitgevoerde studie 'De bodem in de bio-economie'. De TCB droeg ook kennis over via lunchlezingen, discussies en deelname van het secretariaat aan projecten en werkgroepen.
Het jaarverslag geeft ook een doorkijk naar 2014. Beleidsontwikkelingen zijn onder andere gericht op grondwater, klimaat en de structuurvisie ondergrond. Verder zal aandacht voor de bodemkwaliteiten ondermeer nodig zijn bij de ontwikkeling van een meer circulaire economie, bij gebiedsontwikkeling en bij de uitvoeringsagenda natuurlijk kapitaal. Lees hier

design by Het Lab | build by nieta