In een verkenning naar de wijze waarop ecologie onderdeel kan uitmaken van beoordelingskaders voor bodem in het toekomstige omgevingsbeleid, stelt de TCB een beoordelingskader voor waarin zowel de kansen van het bodemecosysteem als de gevolgen van verschillende soorten aantastingen daarvan in beschouwing worden genomen. Het beoordelingskader moet gericht zijn op gestage verbetering van de bodemkwaliteit en daarmee de verbetering van de levering van ecosysteemdiensten. Bestaande risicogrenzen en beoordelingsmethoden voor ecologische risico's van bodemverontreiniging kunnen, met enige aanpassing, onderdeel blijven van het nieuwe beoordelingskader. Voor de andere bodemkwaliteitsaspecten, zoals bijvoorbeeld structuur, vochttoestand en biodiversiteit, adviseert de TCB om hulpmiddelen voor de beoordeling op te stellen.
Naar volledig document

design by Het Lab | build by nieta