In dit advies gaat de TCB in op de voorgestelde positie van bodem in de Omgevingswet.
De TCB omarmt de brede en geïntegreerde benadering van de Omgevingswet. Zij vindt het van belang dat in de afwegingen met andere aspecten van de fysieke leefomgeving de kansen voor een duurzaam bodembeheer goed worden benut. Vanuit deze gedachte plaatst de TCB een aantal kritische opmerkingen. Zij gaat in het advies in op 1) de ambities in het milieubeleid voor het compartiment bodem, 2) het werkingsgebied van de wet, 3) de organisatie van bodemkennis en informatiestructuren om de doelen van de wet te halen, 4) de beschermingsniveaus en beschermdoelen voor het aspect bodemverontreiniging en 5) de verbreding van het bodembeleid.
Het advies vormt een reactie op de verwoording in de concept Aanvullingswet bodem Omgevingswet en Memorie van Toelichting (versie 13 november 2015). Het advies is uitgebracht op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.   lees hier het volledige document

 

design by Het Lab | build by nieta