pdf A041(2008) Advies Onderzoeksheffing fosfaatdifferentiatie voor Koeien en Kansen bedrijven

De TCB heeft op 8 maart jl. advies uitgebracht over een voorgenomen onderzoeksontheffing van de wettelijke fosfaatnormen, voor het project Koeien&Kansen. Het advies was gevraagd door de Minister van LNV mede namens de Minister van VROM. De ontheffing is noodzakelijk voor praktijkonderzoek, dat als uitgangspunt evenwichtsbemesting heeft, waarbij gedifferentieerde fosfaatnormen worden gebruikt.

De TCB ziet evenwichtsbemesting als een eerste stap op weg naar duurzaam gebruik van meststoffen. In het Koeien & Kansen onderzoek wordt de fosfaatbemesting in eerste instantie gedifferentieerd naar de mate van de fosfaatonttrekking door het gewas. Als tweede stap in het onderzoek wordt de fosfaatgift gedifferentieerd naar de fosfaattoestand van de bodem. De TCB heeft in haar advies Fosfaatverzadiging in landbouwbodems (TCB S35(2007)) voorgesteld differentiatie van de fosfaatbemesting te baseren op de fosfaattoestand van de bodem. De TCB ziet nog enkele duidelijke verschillen tussen het voorgestelde onderzoek en het advies Fosfaatverzadiging in landbouwbodems. Zo is het uitgangspunt van het onderzoek om met evenwichtsbemesting verdere accumulatie van fosfaat in de bodem te voorkomen. Het uitgangspunt van het TCB-advies is het terugdringen van de fosfaatverzadiging in landbouwbodems. In het onderzoek wordt de ruimere definitie van evenwichtbemesting gehanteerd die uitgaat van een aangenomen onvermijdbaar verlies aan fosfaat, terwijl de TCB uitgaat van een strikte definitie van evenwichtsbemesting waarin de aanvoer van fosfaat via dierlijke mest en kunstmest gelijk is aan de afvoer van fosfaat via het gewas.

In het licht van deze verschillende uitgangspunten is de commissie van mening dat het experiment qua opzet en systematiek als eerste stap moet worden gezien naar differentiatie van de fosfaatgift op basis van de fosfaattoestand in de bodem. De TCB waardeert deze eerste stap en onderstreept het voorlopereffect dat uitgaat van het bemesten onder de generieke norm. Door de onderzoeksontheffing te verlenen kan op verantwoorde wijze onderzoek worden gedaan naar de invulling van het einddoel fosfaatevenwichtsbemesting.

De TCB geeft desgevraagd nog enkele aanbevelingen om de bruikbaarheid van de experimenten in het beleidstraject van fosfaatdifferentiatie te verbeteren. De belangrijkste aanbeveling van de commissie is om na dit eerste onderzoek een meerjarig praktijkonderzoek te laten uitvoeren. Dit praktijkonderzoek zal er op gericht moeten zijn inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de fosfaattoestand in de bodem en de fosfaatgift enerzijds en de gewasopbrengst anderzijds. Derving van gewasopbrengst zal namelijk een belangrijk tegenargument kunnen zijn om eventueel nieuw beleid ter discussie te stellen. Meerjarig onderzoek geeft tevens inzicht in de invloed van de weers­omstandigheden op zowel de gewasopbrengst als op fosfaatverliezen. Bij meerjarig onderzoek kan de ontwikkeling van het fosfaatgehalte in de bodem worden gevolgd en kunnen uitspraken worden gedaan over eventuele compenserende maatregelen die genomen moeten worden als opbrengstderving zich voordoet.

design by Het Lab | build by nieta