pdf A043(2008) Advies Preadvies duurzaam gebruik van de ondergrond

Gebruik van de ondergrond is zowel in praktijk als in de beleidsontwikkeling een actueel onderwerp. De TCB ziet het publieke belang in gebruik van de ondergrond vooral in de zorg voor een duurzaam gebruik van de ondergrond. In dit preadvies geeft de TCB in algemene zin haar ideeën weer over duurzaam gebruik van de ondergrond. De invulling van indicatoren en het afwegingskader is in dit advies abstract gebleven. De TCB denkt dat een advies over een veel voorkomende vorm van gebruik van de ondergrond, zoals bijvoorbeeld warmte-koude opslag, eventueel in combinatie met bodemsanering, meer mogelijkheden biedt als voorbeeld voor concrete invulling van het afwegingskader.

De TCB verwelkomt de ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van de ondergrond. Denkend vanuit het voorzorgbeginsel zou de onzekerheid over de gevolgen van het gebruik van de ondergrond echter pleiten voor een grote voorzichtigheid en terughoudendheid in het benutten van de diensten van de ondergrond. Teneinde de huidige wensen voor gebruik niet onnodig te belemmeren, zou de insteek moeten zijn dat de overheid onderzoeksvoorwaarden, monitoringseisen en randvoorwaarden verbindt aan het gebruik van de ondergrond. Inzicht in de gevolgen van het gebruik van de ondergrond, voor de ondergrond vindt de TCB noodzakelijk. De TCB noemt het gebruik van de ondergrond waarbij gewerkt wordt volgens risicobeheersingsmethoden als mogelijkheid om ruimte te bieden aan de ontwikkelingen terwijl door de intensieve monitoring tegelijkertijd kennis wordt verzameld.

Zolang de specifieke kennis ontbreekt zal er op andere, meer algemene wijze, invulling gegeven moeten worden aan de duurzaamheidsafweging. De TCB benadrukt dat wanneer gebruik van de ondergrond wordt overwogen, de duurzaamheidsafweging nadrukkelijker onderdelen moet bevatten die het belang van het duurzaam gebruik van de ondergrond wegen. In de duurzaamheidsafweging moet op de eerste plaats de geschiktheid van de bodem voor een beoogd gebruik worden vastgesteld. Met deze stap onderstreept de TCB de gedachte dat wanneer het gebruik van de ondergrond is afgestemd op de functionele eigenschappen van de bodem, het gebruik per definitie duurzamer is. Naast de geschiktheid van de bodem spelen schaal en intensiteit van een gebruik eveneens een belangrijk rol. In de duurzaamheidsafweging moet naast de geschiktheid van de ondergrond, rekening worden gehouden met de gevestigde belangen van het bovengronds bodemgebruik evenals de reeds gevestigde belangen van ander gebruik van de ondergrond. Daarnaast is het raadzaam andere mogelijke vormen van gebruik van de ondergrond mee te wegen in de duurzaamheidsafweging. Op die manier wordt op voorhand nagedacht over het meest efficiënt gebruik van de ondergrond, met zo beperkt mogelijke gevolgen voor de ondergrond.

design by Het Lab | build by nieta