pdf A046(2009) Advies Verlenging onderzoekheffing lachgasmissie

De TCB is om advies gevraagd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over een te verlenen ontheffing van de verplichting om mest emissiearm uit te rijden. De ontheffing is nodig voor het uitvoeren van een onderzoek om te komen tot wetenschappelijk onderbouwde emissiefactoren voor lachgas (een broeikasgas) uit bouw- en grasland. De emissie van lachgas wordt jaarlijks gerapporteerd in het kader van het Kyoto-protocol. Emissiefactoren voor lachgas bij bovengrondse toediening van dierlijke mest zijn nodig om de lachgasemissie bij de huidige emissiearme toediening van dierlijke mest te kunnen vergelijken met het referentiejaar 1990, toen vrijwel alle dierlijke mest in Nederland bovengronds werd uitgereden.

Het gaat thans om een verlenging van de ontheffing uit 2007, waarbij dezelfde onderzoeksopzet wordt gevolgd maar minder uitgebreid. Over deze ontheffing heeft de TCB destijds ook geadviseerd. De emissiefactoren tussen de twee meetjaren totnogtoe variëren een factor 10. Met verlenging van het onderzoek met één jaar op de zandlocaties wordt getracht meer betrouwbare emissiefactoren voor lachgas af te leiden.

De TCB ziet, net als in 2007, geen belemmeringen om deze aanvullende ontheffing te verlenen. Overigens vindt de TCB de gevonden verschillen tussen de twee meetjaren dusdanig groot dat zij zich afvraagt of slechts één extra meetjaar wel voldoende is om de betrouwbaarheid van de afgeleide emissiefactoren te vergroten.

design by Het Lab | build by nieta