pdf A047(2009) Advies Diepinfiltratie van afvloeiend regenwate

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft de TCB advies gevraagd over diepinfiltratie van afvloeiend hemelwater. De vragen gaan over de milieuhygiënische aspecten van diepinfiltratie van afvloeiend hemelwater dat door gemeenten in het kader van de zorgplicht is ingezameld. Daarbij gaat het om hemelwater afkomstig van de openbare ruimte, maar ook om hemelwater van daken en verhardingen van particuliere percelen die op het gemeentelijke rioolstelsel zijn aangesloten.

De TCB hanteert als uitgangspunt dat belasting van het grondwater voorkomen moet worden. Diepinfiltratie van verontreinigd hemelwater zal altijd gepaard gaan met enige negatieve beïnvloeding van het grondwater. De TCB concludeert daarom dat diepinfiltratie van afvloeiend hemelwater een uiterste middel is, wanneer blijkt dat geen alternatieven voorhanden zijn. De afweging of voor diepinfiltratie wordt gekozen, dient naar de mening van de TCB gebiedsgericht te worden gemaakt waarbij alternatieve opties grondig zijn verkend. Onderdeel van de alternatieve opties zijn lokale mogelijkheden voor het vergroten van natuurlijke infiltratie, en brongerichte maatregelen gericht op zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het afstromend hemelwater. De diepinfiltratie van het hemelwater zou bij voorkeur ook nog een ander nuttig doel moeten dienen. Dan is diepinfiltratie van afvloeiend hemelwater onder stringente voorwaarden zoals genoemd in het advies aanvaardbaar.

design by Het Lab | build by nieta