pdf A049(2009) Advies Wijziging Besluit gebruik meststoffen

Het advies heeft betrekking op de gebruiksvoorschriften voor meststoffen uit het 4e actieprogramma Nitraatrichtlijn (4e AP). De voorgenomen aanscherping van de uitrijperioden is in lijn met het eerdere TCB-advies over aanwenden van mest, A044(2008). Echter, de randvoorwaarden voor goed nutriëntenmanagement, zoals scherpe gebruiksnormen en voldoende opslagcapaciteit voor dierlijke mest worden nog onvoldoende gerealiseerd. Verschuiving van de klassengrenzen voor gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in het 4e AP richting de eerder door de TCB geformuleerde klassengrenzen (S35(2007)) is nodig om een wezenlijke vooruitgang te bewerkstelligen in de fosfaatbelasting van het grond- en oppervlaktewater. Het tempo van innoveren in nutriëntenmanagement moet aanzienlijk versnellen om in de periode van het 4e AP voldoende op te leveren. De TCB heeft bedenkingen bij de uitzondering op het verbod om stikstofkunstmest in de winterperiode te gebruiken voor winterkoolzaad, graszaad en tulp, en beveelt een cijfermatige onderbouwing van een eventuele uitzondering aan. Voorts vraagt de TCB aandacht voor het effect van meerdere uitzonderingen. De TCB beveelt aan om Goede LandbouwPraktijk (GLP) ten aanzien van nutriëntenmanagement te versterken. Om tot concrete en kansrijke maatregelen te komen organiseert de TCB in samenwerking met de Commissie Deskundigen Meststoffenwet in het najaar van 2009 een internationale workshop met als doel de faal- en succesfactoren te inventariseren voor efficiënt nutriëntenmanagement op agrarische bedrijven in een aantal Europese landen.

design by Het Lab | build by nieta