pdf A051(2009) Advies Evaluatie Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, plan van aanpak

In het advies over het plan van aanpak van de evaluatie van het landelijk meetnet effecten mestbeleid (LMM) pleit de TCB voor een verbreding van de reikwijdte, zodat het LMM beter dan nu invulling geeft aan de ambitie om de effecten van het mestbeleid te monitoren. In dit advies aan de ministers Cramer en Verburg benadrukt de TCB het belang van centrale regie bij monitoren van de milieu-effecten van het mestbeleid. Bij meer samenhang tussen bestaande meetnetten kan tegen lagere kosten meer worden gemonitord.De TCB vindt dat, om de effecten van het mestbeleid te kunnen evalueren, het nodig is om monitoring te richten op de effecten op de ecosysteemdiensten van de bodem. Dit is thans niet het geval. De TCB heeft vertrouwen in de aanpak van de evaluatie LMM en geeft enkele aanbevelingen die zij graag verwerkt ziet in de evaluatie LMM.

design by Het Lab | build by nieta