pdf A052(2009) Advies beleidvisie DGO

Op 26 november 2009 zond de Technische commissie bodem (TCB) het advies ‘Beleidsvisie duurzaam gebruik ondergrond’ naar de Minister van VROM. Het is een advies op hoofdlijnen. De Beleidsvisie is in concept opgesteld door het Rijk. Aanleiding hiervoor is de verbreding van het bodem(sanerings)beleid tot een beleid met de ondergrond. Daarbij vindt een optimalisatie van het bodembeleid, (grond)waterbeleid, klimaatbeleid en energiebeleid in het kader van de ruimtelijke ordening van de ondergrond plaats. De TCB stelt dat de ondergrond in meerdere opzichten een schaars goed is en dat prioriteiten stellen bij het benutten van de ondergrond dan noodzakelijk is. De mogelijkheden en beperkingen van de ondergrond zijn niet afdoende bekend en daarom is het voorzorgsprincipe van toepassing. Het is terecht dat het gebruik van de ondergrond wordt gekoppeld aan maatschappelijke opgaven, maar maatschappelijke opgaven veranderen in de loop van de tijd. De huidige maatschappelijke opgaven zijn een accent in de meer algemene maatschappelijke belangen die gemoeid zijn met het gebruik van de ondergrond. De gevolgen van ondergronds gebruik moeten worden afgewogen tegen de gevolgen voor de bodem, het bovengronds gebruik, ander ondergronds gebruik en de toekomstige gebruikswaarde van de ondergrond. Het gebruik van de ondergrond moet worden gekoppeld aan verbetering van het bovengrondse gebruik. Duurzaam gebruik van de ondergrond zal zowel in ruimtelijke zin als in functionele zin afgewogen moeten worden. Het is zaak dat deze twee verschillende aspecten van de ondergrond afzonderlijk en in onderlinge samenhang in een afweging worden bezien. Het onderscheid tussen stad en landelijk gebied is belangrijk bij de keuze voor een gebruiksfunctiegerichte benadering van de ondergrond. De meeste dynamiek is te verwachten in overgangsgebieden tussen stad en landelijk gebied. Vanwege de mogelijkheden en complexiteit van de ondergrond is het ook nodig de ruimtelijke functies in verticale zin te onderscheiden. Bij ‘functies van de ondergrond’ gaat het om de functies die de ondergrond kan vervullen voor de maatschappij, ook ecosysteemdiensten genoemd. Lokale overheden kennen de ecosysteemdiensten goed en kunnen deze daardoor gebruiken om afwegingen te maken. Het is gewenst dat er op termijn kwaliteitsdoelstellingen worden ontwikkeld voor ecosysteemdiensten, zodat bij ingrepen getoetst kan worden of de ondergrond voldoende kwaliteit heeft of behoudt. Er is nog veel onbekend over de ondergrond, maar het knelpunt zit vooral in de proceskennis die nodig is voor de afwegingen.

design by Het Lab | build by nieta