pdf A061(2010) Advies Vrijstelling scheuren grasland

De minister van LNV heeft de TCB gevraagd om met spoed te adviseren over een voorgenomen vrijstelling van het verbod tot vernietiging van de graszode op grasland gelegen op zand- en lössgronden voor de periode van 1 tot en met 15 oktober 2010. LTO Nederland en Plantum NL hebben verzocht om deze tijdelijke vrijstelling. Zij beroepen zich onder meer op het uitzonderlijk droge weer in voorjaar en zomer.

In zijn algemeenheid leidt het scheuren van grasland in het najaar tot verhoogde uitspoeling van nutriënten naar het grondwater. Daarom is het beter om grasland in het voorjaar te scheuren. Graslandvernieuwing in het voorjaar gaat echter doorgaans gepaard met een extra bespuiting met bestrijdingsmiddelen. De TCB kan in de korte tijd die beschikbaar is voor dit advies de brede milieuhygiënische afweging tussen nutriëntenuitspoeling en bestrijdingsmiddelengebruik niet maken. De TCB beveelt daarom aan om het generieke verbod op het vernietigen van de graszode op grasland in het najaar vanuit dit brede milieuperspectief opnieuw te bezien.

LNV was voornemens vrijstelling te verlenen voor de periode van 1 tot en met 15 oktober 2010. De TCB adviseert echter om de periode zodanig te kiezen dat de verplichte aansluitende herinzaai van gras uiterlijk half september heeft plaatsgevonden. Aanvullend adviseert de TCB een verbod op het gebruik van mest, zoals overigens ook door LTO voorgesteld.

design by Het Lab | build by nieta