pdf A062(2010) Advies Resultaten evaluatie Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Het vierde TCB-advies over de evaluatie van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) heeft betrekking op de resultaten ervan zoals door RIVM en LEI beschreven in het concepteindrapport. Met dit advies wordt de review van de evaluatie van het LMM door de TCB afgerond. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet is betrokken geweest via de TCB-reviewcommissie.

Het LMM is gericht op het in beeld brengen van de ontwikkeling van de waterkwaliteit op landbouwbedrijven. Het huidige LMM geeft invulling aan Europese monitoringsverplichtingen die voortvloeien uit de Nitraatrichtlijn en de aan Nederland verleende derogatie van de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijk mest. Gegevens uit het LMM worden ook gebruikt diverse andere rapportages en evaluaties voor het nationale mestbeleid. Met berekeningen met het model STONE worden prognoses gegeven van de te verwachten ontwikkeling van de kwaliteit van het grondwater. De meetgegevens van het LMM zijn en zullen worden gebruikt voor de validatie en kalibratie van het model STONE.

RIVM en LEI hebben, op basis van het programma van eisen zoals geformuleerd door de departementen, drie scenario’s opgesteld voor een toekomstig LMM. In scenario 1 worden de Europese verplichtingen beperkt ingevuld en eisen van nationaal beleid uitgebreid. In scenario 2 wordt uitgebreider invulling gegeven aan de Europese verplichtingen, maar worden geen aanvullende metingen uitgevoerd ten behoeve van nationaal beleid. In scenario 3 wordt uitgegaan van de beperkte invulling van de Europese verplichtingen uit scenario 1 in combinatie met de beperkte invulling van de nationale beleidbehoefte uit scenario 2. Scenario 3 is het goedkoopste scenario.

De TCB vindt de resultaten van de evaluatie geschikt voor besluitvorming over het LMM. Scenario 3 is het goedkoopste scenario. De TCB ziet daar geen verdere besparingsopties. Met scenario 3 wordt voldaan aan de Europese verplichtingen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor een deel van het nationale beleid. Nadeel van scenario 3 is dat gebieds- of bedrijfstypespecifiek beleid onvoldoende kan worden onderbouwd, dat geen aanvullende kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd door inzet van rekenmodellen en dat onvoldoende informatie beschikbaar komt voor nationaal beleid.

Omdat de ministeries hun informatiebehoefte voor nationaal beleid onvoldoende hebben geconcretiseerd, kan de efficiëntie van de monitoring voor nationaal beleid niet inhoudelijk worden beoordeeld. De TCB beveelt aan om te komen tot meer onderlinge afstemming van de verschillende nationale en regionale monitoringsactiviteiten. Bij meer samenhang tussen meetnetten kan tegen lagere kosten meer worden gemonitord dan thans het geval is. De TCB heeft daarom voorkeur voor een ‘scenario 3+’. In dit nader uit te werken scenario worden rapportageverplichtingen van de Nitraatrichtlijn geïntegreerd met de bredere informatiebehoefte van het nationale mestbeleid. Dit maakt een integrale afweging mogelijk tussen alle aspecten van milieukwaliteit, waarmee de meest effectieve maatregelen kunnen worden geïdentificeerd voor vermindering van de belasting van het milieu vanuit de landbouw.

design by Het Lab | build by nieta