pdf A064(2010) Advies Lozingen van brijn bij agrarische activiteiten

Het advies gaat over het infiltreren van brijn, zout water dat ontstaat bij de bereiding van gietwater voor de tuinbouw uit brak grondwater. Het is gericht op brijnlozingen in Nederland in het algemeen, een groot deel van de brijnlozingen vindt echter plaats in de provincie Zuid-Holland.

De TCB geeft in heer advies antwoord op de vraag of zij het lozen van brijn een duurzaam gebruik van de ondergrond vindt, hoe er rekening moet worden gehouden met andere beschikbare bronnen van goed gietwater, welke milieuhygiƫnische gevolgen er te verwachten zijn en of het lozen van water met verhoogde gehalten van stoffen toelaatbaar is.

De TCB vindt dat het lozen van brijn, voor zover ontstaan bij het geschikt maken van brak grondwater voor benutting als gietwater in de tuinbouw, niet past binnen de randvoorwaarden van duurzaam bodemgebruik. Het heeft de voorkeur van de TCB om eerst de mogelijkheden te onderzoeken voor waterbesparing en hergebruik van water en vervolgens andere bronnen van goed gietwater te onderzoeken. Hiertoe is een voorkeursvolgorde voor bronnen van goed gietwater opgesteld die in het advies is opgenomen.

Als ondanks het doorlopen van deze voorkeursvolgorde blijkt dat het ontstaan van brijn niet kan worden voorkomen, dan is er in het advies een voorkeursvolgorde opgesteld voor alternatieve afvoer- en verwerkingsmethoden voor brijn. Mochten deze alternatieven geen oplossing zijn en ontstaat er toch brijn dat geloosd moet worden dan zijn er randvoorwaarden geformuleerd.

design by Het Lab | build by nieta