pdf A066(2011) Advies Verlengen uitrijperiode dierlijke mest

Op 3 september 2010 heeft de toenmalige minister van LNV besloten om de periode waarin het is toegestaan om dierlijke mest op zand- en lössgrond uit te rijden, met twee weken te verlengen. De TCB is gevraagd om dit besluit te beoordelen. De TCB vindt dat het belang van de bodem zich verzet tegen ontheffingen van het uitrijverbod, om drie redenen. Laat toedienen van dierlijke mest wordt gemotiveerd vanuit de stikstofbehoefte van late gewassen. Met dierlijke mest wordt echter ook fosfaat toegediend, die niet nodig is gezien de ruim voldoende fosfaattoestand van de meeste Nederlandse landbouwbodems. Daarom past het laat toedienen van dierlijke mest niet in een goede landbouwpraktijk. Ten tweede is de aanleiding om dierlijke mest in september te willen uitrijden veeleer gelegen in de beperkte capaciteit van de mestopslag. De TCB vindt de aanhoudende honorering van verzoeken tot ontheffing geen stimulans om tot uitbreiding van de mestopslagcapaciteit te komen. Ten derde heeft de TCB in het recente advies Sluiten nutriëntenkringlopen, nutriënten aangemerkt als kostbaarheden waarmee efficiënt moet worden omgegaan en die zoveel mogelijk moeten worden gerecycled om ten goede te komen aan gewasproductie. Het laat uitrijden van dierlijke mest draagt hier niet aan bij. Ontheffingen van het uitrijverbod voor dierlijke mest passen daarom niet in de ambitie van de overheid om te komen tot verduurzaming van de landbouw.

design by Het Lab | build by nieta