pdf A069(2011) Advies Stuifbestrijding

De ministers van EL&I en IenM hebben bij brief van 5 april 2011 de TCB gevraagd te adviseren over een voorgenomen vrijstelling van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest. Het gaat om een vrijstelling voor erosiegevoelige percelen in de voormalige veenkoloniën in Groningen en Drenthe. Dit voornemen is op 12 april 2011 omgezet in een verleende vrijstelling. De TCB heeft haar advies op 28 april 2011 uitgebracht. De TCB vindt dat met drijfmest winderosie effectief kan worden bestreden. Echter, vanwege de daarmee gepaard gaande ammoniakemissie is het gebruik van drijfmest als erosiebestrijder ongewenst. Bovendien zijn alternatieven beschikbaar. In haar advies over de toepassing van papiercellulose als stuifbestrijder van maart 2011 gaf de TCB aan geen enkel bezwaar te hebben tegen het gebruik van erosiebestrijders op basis van papiercellulose. Structurele alternatieven zijn het aanleggen van bomenrijen of heggen (windsingels). Deze kunnen zodanig worden ontworpen en aangelegd dat het open en weidse karakter van het veenkoloniale landschap behouden kan blijven. Alternatieven kosten enkele honderden euro’s per hectare, terwijl het afnemen van drijfmest door akkerbouwers in de huidige mestmarkt veeleer geld oplevert. De TCB vindt het niet terecht dat onderhavige vrijstelling een voordeel oplevert voor een klein aantal boeren ten opzichte van ondernemers elders op erosiegevoelige percelen, die hogere kosten moeten maken voor erosiebestrijding. De animo om te investeren in maatregelen die passen binnen de wettelijke kaders zal afnemen door het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen.

design by Het Lab | build by nieta