pdf A073(2012) Advies Beter besluiten met ecosysteemdiensten

De Technische commissie bodem gaat in dit advies in op de vraag hoe het ecosysteemdienstenconcept kan bijdragen aan duurzaam bodemgebruik en -beheer. De TCB stelt dat bodemgebruik en –beheer gezien moeten worden in de context van duurzaam gebruik van ecosystemen. Daarbij gaat het om het behoud en het ontwikkelen van vitale ecosystemen die nu en in de toekomst in onze behoeften en die van planten en dieren kunnen voorzien. De rijksoverheid heeft een faciliterende en kaderstellende rol om decentrale overheden en eindgebruikers te helpen optimaal gebruik te maken van het ecosysteemdienstenconcept. Het gaat hierbij om het verankeren van het concept in de kennisinfrastructuur, voorlichting aan decentrale overheden en eindgebruikers en het geven van prikkels om deze partijen in de gewenste richting te beïnvloeden. De TCB beveelt aan activiteiten van de overheid in deze richting voort te zetten en te verbreden. In het kader van de ambities voor groene groei en de duurzaamheidsagenda beveelt de TCB aan om te stimuleren dat er een breder en evenwichtiger beeld ontstaat van natuurlijke hulpbronnen en de veranderingen daarin, in combinatie met maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Omdat de bodem vooral ondersteunende ecosysteemdiensten levert, die minder zichtbaar zijn en hoofdzakelijk via andere meer in het oog springende ecosysteemdiensten te waarderen zijn, vindt de TCB dat het basisbeschermingsniveau dat de Wet bodembescherming levert in stand moet blijven, ook als deze wet opgaat in de Omgevingswet.

design by Het Lab | build by nieta