pdf A074(2012) Advies Grondwater

De TCB benoemt in dit advies de volgende uitgangspunten voor een toetsingskader voor de beïnvloeding van grondwater: betrek bij afwegingen alle relevante ecosysteemdiensten; gebruik de bestaande kennis over het bodem- en watersysteem, waaronder inzicht in de hydrologie en geochemie van het grondwater, maximaal; beschouw de kwaliteits- en kwantiteitsaspecten van bodem, grond- en oppervlaktewater in samenhang; vul de kwaliteitsaspecten breed in: chemisch, biologisch en fysisch. Het advies gaat voorts in op de betekenis van het grondwatersysteem als onderdeel van het bodem- en watersysteem, de activiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater beïnvloeden, regionale verschillen, ecosysteemdiensten, ambities, normstelling en afwegingskaders. Het advies is gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

design by Het Lab | build by nieta