pdf A076(2012) Advies Emissiearm aanwenden van mest: verlenging ontheffing en vrijstelling

TCB A076(2012) Advies Emissiearm aanwenden van mest: verlenging ontheffing en vrijstelling De Staatssecretaris van EL&I heeft de TCB gevraagd te adviseren over verlenging van zowel een ontheffing als een vrijstelling van de verplichting tot emissiearme aanwending van dierlijke mest. De ontheffing was verleend tot 19 april 2012 voor het uitvoeren van een proef in het kader van het zogenoemde alternatief spoor. De ontheffing is verlengd tot 1 september 2012 om meer tijd te hebben om een voorstel voor verlenging van de proef te beoordelen. Het uitgangspunt van de proef was dat ‘er weinig meer ammoniak vervluchtigt dan het geval zou zijn indien drijfmest zonder de managementmaatregelen met de sleepvoet zou worden toegediend’. Uit de resultaten van het eerste jaar van de proef blijkt dat door de hoge ammoniakemissie dit uitgangspunt onhaalbaar is met de maatregelen die genomen kunnen worden in het alternatief spoor. Het is niet in het belang van het milieu om in het kader van deze proef mest bovengronds uit te blijven rijden. De vrijstelling betreft een praktijkproef met mineralenconcentraat als kunstmestvervanger in aardappelen en graan, toegediend met behulp van sleepslangen onder gewas. Het op deze wijze toedienen van mineralenconcentraat lijkt tot een aanzienlijke vermindering van de ammoniakemissie te leiden. Voortzetting van de praktijkproef draagt slechts weinig bij aan ammoniakemissie. Gezien het potentiële milieuhygiënisch belang van mineralenconcentraat heeft de TCB geen bezwaar tegen verlenging van deze vrijstelling.

design by Het Lab | build by nieta