pdf A084(2013) Advies Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013

Op 29 maart 2013 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de TCB om advies gevraagd over het voornemen om vrijstelling te verlenen van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest in het veenkoloniaal gebied van Noordoost Nederland. Met deze vrijstelling kan winderosie worden bestreden door percelen te voorzien van een afdeklaag bestaande uit drijfmest, waarbij gelijktijdig een waterspray over de mest wordt gesproeid. De TCB heeft op 4 april 2013 haar advies uitgebracht. De TCB waardeert de intentie om ammoniakemissie tijdens het bovengronds aanwenden van runderdrijfmest te verminderen, door gelijktijdig water over de mest te sproeien. Er is echter vooralsnog geen openbaar toegankelijk onderzoek beschikbaar dat wetenschappelijk onderbouwt dat de waterspraymethode leidt tot een beperking van de ammoniakemissie die vergelijkbaar is met de thans toegestane emissiearme aanwendingstechnieken op bouwland. De TCB ziet vanwege de beschikbaarheid van duurzame alternatieven geen noodzaak om dierlijke mest te gebruiken voor stuifbestrijding. De TCB pleit voor de verdere ontwikkeling van alternatieven ter preventie en bestrijding van winderosie. Het voor het derde achtereenvolgende jaar verlenen van een vrijstelling van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest draagt hier niet aan bij.

design by Het Lab | build by nieta