pdf A085(2013) Advies Vrijstellingsregeling stuifbestrijding

De TCB heeft geadviseerd over het bovengronds aanwenden van drijfmest ten behoeve van stuifbestrijding, omdat de Staatssecretarissen van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu voornemens zijn de tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013 aan te passen. Dit houdt in dat tot 1 juni van dit jaar ter bestrijding van winderosie het bovengronds aanwenden van runderdrijfmest zonder waterspray is toegestaan in het veenkoloniaal gebied alsmede in andere gebieden indien de weersverwachting daartoe aanleiding geeft. De TCB wijst erop dat de vrijstelling bijdraagt aan ammoniakemissie en structurele oplossingen in de weg staat. Bovendien zijn er milieuvriendelijkere alternatieven voor de bestrijding van winderosie. De TCB adviseert het ministerie van EZ om zich samen met de agrarische sector actief in te zetten voor de ontwikkeling van structurele oplossingen.

design by Het Lab | build by nieta