pdf A091(2014) Advies Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest op eigen grasland

De TCB adviseert over een conceptvrijstellingsregeling waarmee onder beperkende voorwaarden rundveehouders worden vrijgesteld van de verplichting hun drijfmest emissiearm aan te wenden. Hiermee beoogt de staatssecretaris van Economische Zaken uitvoering te geven aan een verzoek van de Tweede Kamer om voor een periode van vijf jaar aan maximaal 100 gecertificeerde kringloopboeren van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de Noordelijk Friese Wouden (NFW) vrijstelling te verlenen voor het bovengronds aanwenden van mest. Een beperkt aantal kringloopboeren vindt dat het bodemleven beschadigd wordt bij emissiearm aanwenden van mest. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat de functionaliteit van het bodemleven hierdoor niet wordt aangetast. Bovendien blijken de gewassen de toegediende stikstof beter te benutten. De TCB vindt emissiearme aanwending van drijfmest beter passen bij kringlooplandbouw dan bovengronds aanwenden, omdat daardoor meer stikstof beschikbaar blijft in de kringloop. Dit zijn technisch-wetenschappelijk onderbouwde argumenten om de beoogde vrijstelling niet te verlenen. Ammoniak vormt nog steeds een probleem voor natuur, biodiversiteit en grondwater. Europese doelen voor emissiereductie laten geen ruimte voor een toename van de nationale ammoniakemissie. Het is met de voorgestelde conceptregeling niet uit te sluiten dat een aanzienlijke hoeveelheid bedrijven gebruik gaat maken van de vrijstellingsregeling. In dat geval neemt de ammoniakemissie substantieel

design by Het Lab | build by nieta