pdf A093(2014) Advies Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2014

De TCB adviseert de voorgenomen vrijstelling tot bovengronds aanwenden van runderdrijfmest voor stuifbestrijding voor het veenkoloniaal gebied niet te verlenen. Er zijn bevredigende alternatieven beschikbaar en het belang van emissiearme aanwending van drijfmest is onverminderd hoog. Voor Texel kan een uitzondering worden gemaakt. Bovenstaand advies heeft de TCB uitgebracht naar aanleiding van een adviesaanvraag van de staatssecretaris van Economische Zaken mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Vooruitlopend op de vaststelling van het vijfde actieprogramma inzake de Nitraatrichtlijn, willen zij toestaan dat in het veenkoloniaal gebied en op Texel, ter bescherming van gewassen tegen winderosie, runderdrijfmest bovengronds wordt aangewend. Sinds invoering van de verplichting tot emissiearme mestaanwending zijn de veenkoloniën en Texel uitgezonderd geweest van deze verplichting. Sinds het vierde actieprogramma (2010-2013) werd dit niet meer nodig geacht vanwege de beschikbaarheid van bevredigde alternatieven. Desondanks zijn deze gebieden sinds 2011 toch weer elk jaar vrijgesteld. Met het vijfde actieprogramma ligt er nu een voornemen tot een permanente vrijstelling. Onderbouwing hiervan ontbreekt. De TCB constateert een toename van het aantal vrijstellingen van de verplichte emissiearme aanwending in de afgelopen jaren. Dit wekt de indruk dat gaandeweg minder belang wordt gehecht aan emissiearme mesttoediening. Dat is onterecht gezien het succes van emissiearme aanwending en de schade die de huidige ammoniakemissie nog steeds veroorzaakt aan natuur en biodiversiteit.

design by Het Lab | build by nieta