pdf A094(2014) Advies Onderzoeksontheffing BGM

De TCB heeft geadviseerd over het voornemen van de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu om ontheffing te verlenen van de verplichting tot emissiearme aanwending van dierlijke mest ten behoeve van onderzoek. Het gaat om onderzoek naar methoden voor bovengrondse aanwending van drijfmest en gier met een vergelijkbare of lagere ammoniakemissie dan zodebemesting. De TCB vindt dat met het voorgestelde onderzoek niet kan worden vastgesteld dat het bovengronds toedienen van met water verdunde mest een vergelijkbare ammoniakemissiereductie geeft als het toedienen van mest met een zodebemester, gezien de korte duur van de proeven en de beperkte hoeveelheid metingen. Bovendien bevatten het projectplan en het meetplan inconsequenties en wordt in het projectplan een aantal veronderstellingen als feiten geponeerd waarvoor wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Door de beperkte opzet van dit onderzoek zal de al langer lopende discussie tussen voor- en tegenstanders van bovengrondse mestaanwending met dit onderzoek niet worden beslist.

design by Het Lab | build by nieta