pdf A097(2014) Advies Wijziging Besluit gebruik meststoffen ter implementatie van maatregelen in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) bevat voorschriften ter implementatie van de EU-Nitraatrichtlijn. Deze is gericht op het voorkomen van waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Technische commissie bodem (TCB) een aantal opmerkingen geplaatst bij voorgenomen wijzigingen in het Bgm. De afgelopen twee decennia is een dalende trend waargenomen in nitraatgehalten in het bovenste grondwater in landbouwgebieden. Toch worden er in de zand- en lössregio’s van Noord-Brabant, Achterhoek en Limburg nog regelmatig overschrijdingen van de norm gemeten. Ook wordt in meer dan een derde van de onderzochte monsters de nitraatnorm voor oppervlaktewater overschreden. Het is onduidelijk wat hiervan de oorzaken zijn, de grondsoort speelt hierbij zeker een rol. Mogelijk is er ook fraude bij de mestboekhouding gepleegd of illegaal mest gedumpt. Al met al blijft het in de komende decennia noodzakelijk om meervoudige, gebiedsgerichte inspanningen te plegen, om te kunnen waarborgen dat ook in probleemregio’s zoals de zuidelijke en oostelijke zand- en lössregio’s de nitraatdoelstelling voor grondwater behaald wordt en eutrofiëring van oppervlaktewater door nitraat en fosfaat wordt tegengegaan. De TCB kan instemmen met het terugbrengen van de jaarlijkse fosfaatgebruiksnorm voor gras- en bouwland van 85 tot 80 kg fosfaat per ha. Ook kan de TCB zich vinden in de voorgenomen wijziging dat graszoden van grasland wel vernietigd mogen worden voor infrastructurele netten. Bij vrijstelling van een periode voor herstel bij beperkte schade aan grasland benadrukt de TCB nogmaals de noodzaak om concreet te omschrijven aan welke kwalificaties de deskundige adviseur moet voldoen. Bij bestrijding van winderosie adviseert de TCB om voor veenkoloniaal gebied in de periode van 1 maart tot en met 1 mei geen permanente vrijstelling te verlenen van het emissiearm aanwenden van dierlijke mest.

design by Het Lab | build by nieta