pdf A100(2014) Advies NRD Structuurvisie Ondergrond

De Technische commissie bodem (TCB) adviseerde over een eerste concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de planMER Structuurvisie Ondergrond. Het advies is gebaseerd op een eenmalige discussie in de TCB waaraan ook medewerkers van het ministerie deelnamen. Deze vorm van adviseren wordt ook wel kennis aan tafel genoemd.
De concept NRD beschrijft de afbakening en diepgang van het onderzoek dat in het kader van de milieueffectrapportage en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zal worden uitgevoerd. De TCB benadrukt dat de kwaliteit van grondwater (de waterlaag) sterk wordt beïnvloed door activiteiten in de contactlaag. Het is daarom belangrijk dat deze activiteiten worden meegenomen in de beoordeling van effecten op de waterlaag. Deels vallen dergelijke activiteiten onder rijksverantwoordelijkheid. Om de potenties van de ondergrond goed in beeld te hebben bij afwegingen van gebruiksopties is het belangrijk om waardevolle capaciteiten van ondergrondse lagen af te zetten tegen gebruiksfuncties. Bij de afwegingen rond gebruik van de (diepe) ondergrond is terughoudendheid en een 'hand-aan-de-kraan'-benadering van belang. De in de concept NRD beschreven scenario's voor toekomstig gebruik van de ondergrond vergen volgens de TCB nadere uitwerking, met name op gebied van duurzaamheid. De TCB adviseert om voor de uitwerking aan te sluiten bij bestaande IPCC-scenario's. Tenslotte stelt de TCB voor om de NRD te voorzien van beeldmateriaal dat de opbouw van de bodem tot op grote diepte laat zien.

design by Het Lab | build by nieta