pdf Jaarverslag 2010

De TCB bracht eind april 2011 haar jaarverslag uit. In 2010 zijn tien adviezen, een rapport en een boek uitgebracht. De adviezen betreffen de evaluatie van het landelijk meetnet effecten mestbeleid inclusief voorstellen voor een nitraatdieptemeetnet, herinrichting van diepe plassen, lozingen van brijn, afdekken van bodem in stedelijk gebied, covergisting en een aantal ontheffingen en vrijstellingen op basis van het Besluit gebruik meststoffen. Het advies Sluiten van nutriëntenkringlopen is op eigen initiatief uitgebracht, de overige adviezen zijn aangevraagd door de ministers van VROM en LNV (nu IenM en EL&I). Het boek gaat over de stadsbodem en voorafgaand aan het jaarverslag blikt de TCB terug op de aanleiding voor deze publicatie. Andere TCB-activiteiten in 2010 waren de werkgroep ‘Duurzaam gebruik ondergrond’, de review commissie ‘Evaluatie landelijk meetnet mestbeleid’, de workshop over bodemverdichting en de bijdrage aan het project ‘Verspreiden bagger op het land’. Het jaarverslag geeft ook een overzicht van de doorwerking van de adviezen en overige publicaties.

design by Het Lab | build by nieta