pdf Jaarverslag Technische commissie Bodem 2012

De TCB heeft haar jaarverslag 2012 uitgebracht, waarin zij beschrijft welke nieuwe adviezen verschenen over een duurzame omgang met het bodem- en watersysteem en welke doorwerking deze kregen. In 2012 vierde de TCB haar 25-jarig jubileum met het congres TerrAgenda. De kwaliteit van water, grondwater en bodem blijkt de afgelopen 25 jaar aanzienlijk te zijn verbeterd. Bodembescherming is gangbaar geworden. De regering streeft naar vergroening van de economie, oftewel een duurzame omgang met ons natuurlijk kapitaal. Dit betekent dat ecosystemen blijvend goederen en diensten moeten kunnen leveren. Een gezonde bodem is daarvoor essentieel. De TCB bracht in 2012 een aantal producten uit die aansluiten bij deze richting. Voorbeelden zijn het advies ‘Beter besluiten met ecosysteemdiensten’, het rapport ‘Duurzaam gebruik van de ondergrond – Gereedschap voor structuur en visie’ en het advies ‘Duurzaam Stortbeheer fase 1’. De TCB droeg ook kennis over via andere vormen van adviseren, zoals lunchlezingen, films en discussies en deelname van het secretariaat aan werkgroepen. Uit verschillende reacties op de adviezen blijkt dat deze op uiteenlopend vlak doorwerking kregen. In het verlengde van bovengenoemde ontwikkelingen geeft het jaarverslag 2012 ook een doorkijk naar 2013. Belangrijke Europese en nationale beleidsontwikkelingen zijn gericht op bodemecologie, (grond)waterbeheer, ondergrond en vergroening van het landbouwbeleid. Ook is een fundamentele herziening van de wet Bodembescherming gaande, alvorens deze opgaat in de Omgevingswet. De TCB-advisering concentreert zich in 2013 op bovengenoemde beleidsontwikkelingen.

design by Het Lab | build by nieta