pdf A086(2013 Advies bijdrage grondwaterlaag en toplaag aan circulaire economie

Het Rijk werkt met vele partners aan de Structuurvisie Ondergrond. Deze krijgt vorm door uit te gaan van een lagenbenadering waarin worden onderscheiden: de mijnbouwlaag, de grondwaterlaag en de toplaag. De Technische commissie bodem (TCB) heeft vooruitlopend op een formeel advies een aantal vragen van de voorzitters van de werkgroepen grondwaterlaag en toplaag op hoofdlijnen beantwoord. De TCB ziet de ondergrond, en dus ook de genoemde lagen, als drager van een circulaire economie. De ondergrond levert producten, zoals hout, zand en grind, en diensten, zoals waterzuivering en nutriëntenkringlopen die essentieel zijn voor de economie. Ook kan de ondergrond dienen als tijdelijk opslagmedium. Gericht beheer en investeringen zijn nodig om de diensten van de ondergrond duurzaam te benutten. Bij een circulaire economie hoort duurzaam gebruik van hernieuwbare grondstoffen en processen. Als het noodzakelijk is niet-hernieuwbare grondstoffen te verbruiken, dan zijn schaarste en efficiëntie kernbegrippen. De TCB ziet geschiktheid van de ondergrond voor het gebruik, balans tussen de verschillende vormen van gebruik van de ondergrond en het ruimtelijk matchen van vraag en aanbod vanuit de ondergrond als cruciale elementen bij ruimtelijke ordening. Afwegingen kunnen het beste op regionaal niveau gemaakt worden omdat daar alle wensen ten aanzien van de ondergrond samen komen. In het geval van landelijke doelstellingen voor te realiseren ambities met de ondergrond moet bedacht worden dat niet alles overal even goed gerealiseerd kan worden. De vraag daarbij moet zijn waar en hoe op een duurzame wijze het meeste nut uit de ondergrond gehaald kan worden met de minst mogelijke (negatieve) effecten.

design by Het Lab | build by nieta