pdf A103(2015) Advies Wijziging Bgm en Ubm

De TCB heeft op verzoek van de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu advies uitgebracht over een aantal voorgenomen aanpassingen van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm). Deze aanpassingen maken deel uit van een ontwerp voor aanpassing van het Bgm en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm). De voorgenomen aanpassingen van het Bgm hebben betrekking op:
• het gebruik van herwonnen fosfaten;
• vrijstelling voor het gebruik van drijfmest bij de teelt van winterkoolzaad;
• het gebruik van kunstmeststikstof bij de zaadteelt van rietzwenkgras;
• vernietigen van de graszode voor de teelt van aaltjesbeheersende gewassen.

Het gebruik van herwonnen fosfaten.
De TCB onderkent het belang van het sluiten van de kringloop van fosfaat en stemt ermee in dat herwonnen fosfaten op de Nederlandse bodem kunnen worden gebruikt volgens de eisen gesteld in het Bgm en het Ubm. Er kan echter niet worden uitgesloten dat het gebruik van herwonnen fosfaten risico’s met zich meebrengt. het In het Ubm is onderzoek aangekondigd naar de noodzaak om een procedé voor te schrijven waardoor het grootste deel van de in rioolzuiveringsslib aanwezige pathogenen afsterft. De TCB wil weten welke maatregelen eventueel worden genomen aan de hand van de resultaten van het onderzoek.
De TCB kan instemmen met het gebruik van overige organische meststoffen van plantaardige herkomst op overige gronden.

Vrijstelling voor het gebruik van drijfmest bij de zaadteelt van winterkoolzaad.
De TCB is geen voorstander van het gebruik van drijfmest als stikstofbron voor de teelt van winterkoolzaad omdat met de drijfmest ook onnodig fosfaat wordt aangevoerd. Het areaal van winterkoolzaad is weliswaar beperkt, maar er is wel een duidelijke stijging zichtbaar.

Het gebruik van kunstmeststikstof bij de zaadteelt van rietzwenkgras.
Het is mede vanwege de bewortelingsdiepte aannemelijk dat de kans op stikstofuitspoeling bij rietzwenkgras geringer is dan bij roodzwenkgras en veldbeemdgras en bovendien betreft de teelt van rietzwenkgras voor zaad een relatief klein areaal. De TCB gaat akkoord met het uitbreiden van de ontheffing voor het gebruik van kunstmeststikstof in de periode van 16 september tot en met 15 oktober in de zaadteelt van rietzwenkgras.

Vernietigen van de graszode voor de teelt van aaltjesbeheersende gewassen.
De TCB ondersteunt het streven om chemische bestrijdingsmethoden zoveel mogelijk te vermijden als niet-chemische effectieve alternatieven beschikbaar zijn. Voor de bestrijding van wortellesieaaltjes door middel van afrikaantjes voorafgaand aan de teelt van lelies vindt de TCB de ontheffing voor het scheuren van grasland in de periode 1 juni tot en met 30 juni acceptabel. Voor andere aaltjesbeheersende gewassen is de effectiviteit minder duidelijk. Alleen bij aangetoonde effectiviteit ligt het scheuren van grasland ten behoeve van aaltjesbeheersende gewassen in de rede.

design by Het Lab | build by nieta