pdf A104(2015) Advies Ontheffing voor onderzoek met Triple-spray

De Technische commissie bodem (TCB) heeft advies uitgebracht over een aanvraag voor ontheffing van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm), voor het uitvoeren van onderzoek met een zogenoemde Triple Spray machine. De Triple Spray wordt gepresenteerd als een alternatief voor het opbrengen van mest via mestinjectie met een zoden¬bemester. In het geval van de Triple Spray wordt eerst water verneveld aangebracht, waarna mest op het gras wordt toegediend die vervolgens met water onder druk de bodem in wordt gespoeld.

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit technische optimalisatie van de techniek om te komen tot een zo groot mogelijke ammoniakemissiereductie. Doel van het tweede deel, het veldonderzoek, is vooral om aan te tonen dat de ammoniakemissie bij het gebruik van de Triple Spray onder veldomstandigheden vergelijkbaar of kleiner is dan bij het gebruik van een zodenbemester.

De conclusies van de TCB over de ontheffingsaanvraag zijn de volgende:

• De TCB constateert dat in de beschrijving van het onderzoek veel detailinformatie ontbreekt. Het  
  onderzoeksplan is onder andere niet duidelijk over de te onderzoeken bodemtypen en karakteristieken.
• Ammoniakemissie is zeer variabel en de vergelijking tussen de toedieningstechnieken moet onder
  verschillende weersomstandigheden en op verschillende grondsoorten plaatsvinden. De TCB vindt dat er
  meerdere proeven moeten worden uitge¬voerd (mogelijk in 2016 of nog later) om tot verantwoorde
  uitspraken te kunnen komen. Het huidige voorstel is niet geschikt om tot robuuste, algemeen geldende
  uitspraken te komen.
• Volgens het onderzoeksplan is de Triple Spray geschikt voor graslanden in veen- en kleigebieden. De TCB
   heeft met name bij toepassing op zware kleigrond twijfels over de effectiviteit van het onder druk met water
   inspoelen van de mest. De TCB beveelt aan dat het veldonderzoek uitgebreid wordt met metingen van
   oppervlakkige afspoeling van grasland op klei in relatie tot de infiltratiecapaciteit van kleigrond.
• Gezien het kleine oppervlak waarop de proeven worden uitgevoerd is er vanuit het belang van de bodem
  geen bezwaar tegen het verlenen van een ontheffing voor dit onderdeel van het onderzoek.

design by Het Lab | build by nieta