pdf A105(2015) Advies Ontheffing voor onderzoek met Duospray

De Technische commissie bodem (TCB) heeft advies uitgebracht over een ontheffingsaanvraag van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm), voor het uitvoeren van onderzoek naar ammoniakemissie bij toediening van mest met een zogenoemde Duospray-machine. In dit onderzoek wordt de ammoniakemissie met de Duospray vergeleken met de emissie bij toediening met de, nu gangbare, zodenbemester. Bij de Duospray wordt direct na het uitrijden van drijfmest of gier, water toegediend. De bedoeling is dat hierdoor snelle vastlegging van ammonium in de bovenste laag van de bodem plaatsvindt, waardoor de ammoniakemissie afneemt.

De TCB vindt dat de onderzoeksopzet onvoldoende duidelijk en onderbouwd is om ontheffing te verlenen voor onderzoek. Wel acht zij de meetmethode voor ammoniakemissie voldoende onderbouwd. Zij adviseert het risico van afspoeling van mest naar het oppervlaktewater in het onderzoek te betrekken.

Gezien het kleine bodemoppervlak dat voor dit onderzoek nodig is (enkele proefvelden van 70 x 70 meter) ziet de TCB vanuit het belang van de bodem geen bezwaar tegen het verlenen van een ontheffing voor dit onderdeel van het onderzoek.

design by Het Lab | build by nieta