pdf A063(2010) Advies Randvoorwaarden afdekken bodem in stedelijk gebied

In dit advies worden randvoorwaarden voor afdekken van bodem in het stedelijk gebied onderbouwd. Uitgangspunt hierbij is de bijdrage die open bodem in de stedelijke omgeving levert aan milieu, biodiversiteit, welbevinden en economie. De vraag is dan hoeveel open bodem nodig is om deze bijdragen te kunnen leveren. Hiervoor is een beperkt literatuuronderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de behoefte aan open bodem en oppervlaktewater voor alle nuttige bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit twintig tot veertig procent van de beschikbare ruimte bedraagt. Deze waarden dienen op wijkniveau te worden gehanteerd. Bij minder dan twintig procent open bodem en water is de nuttige bijdrage aan milieu, welzijn, economie en biodiversiteit suboptimaal. In zowel nieuwe als bestaande situaties is niet alleen de hoeveelheid open bodem en water van belang, ook de situering van - en de verbindingen tussen - locaties met open bodem en water zijn cruciaal. Voor het realiseren van meer open bodem in de stedelijke omgeving kan worden aangesloten bij projecten rond ’groen en gezondheid’ en ‘groen en klimaat’.

design by Het Lab | build by nieta