pdf A077(2012) Advies Duurzaam stortbeheer fase 1

De TCB vindt een aanpak gericht op het verminderen van het emissiepotentieel van een stortplaats door infiltreren en beluchten beter dan de huidige IBC-benadering, omdat de eerstgenoemde aanpak gericht is op het wegnemen van milieurisico’s op de lange termijn. De TCB staat positief ten opzichte van het uitvoeren van het ‘experiment Duurzaam stortbeheer’ waarin de afname van het emissiepotentieel door infiltratie van water en beluchting wordt onderzocht. Het experiment is gericht op operationele stortplaatsen, die binnen afzienbare tijd uit gebruik worden genomen. De TCB plaatst wel een aantal opmerkingen bij de beschreven opzet van het experiment in het Integraal Plan van Aanpak (IPvA). Zij heeft deze vervat in aanbevelingen. De TCB vindt inzicht in de trends in de ontwikkeling van het emissiepotentieel belangrijker dan het al dan niet voldoen aan de toetsingswaarden binnen de termijn van het onderzoek, omdat op basis van deze trends de risico’s voor de langere termijn ingeschat kunnen worden. De TCB ziet afvalmining (= afgraven en hergebruiken) ook als een mogelijk geschikte werkwijze om milieurisico’s van stortplaatsen op de lange termijn weg te nemen, bijvoorbeeld aanvullend op de eerstgenoemde aanpak. De TCB beveelt aan om het milieurendement en de kosten op de lange termijn van beide benaderingen verkennend in beeld te brengen met behulp van een levenscyclusanalyse. De TCB acht de aanpak van het onderzoek van Ecofys naar methaangasemissies, dat onderdeel vormde van de adviesvraag, deugdelijk. Ten aanzien van de details van de studie (modelbe-rekeningen) kan de TCB geen oordeel geven. In het IPvA wordt weinig aandacht besteed aan de communicatie over het experiment naar omwonenden en andere betrokkenen in de omgeving van de stortlocaties. Inmiddels heeft de TCB van het ministerie begrepen dat dit in een communicatietraject is voorzien. De TCB acht dit van groot belang, omdat betrokkenheid en steun van omwonenden mede bepaalt of het experiment als geslaagd beoordeeld kan worden. Het advies is gevraagd door de staatssecretaris van het Ministerie van IenM. Het ministerie beoogt via duurzaam stortbeheer de afwenteling van de gevolgen van storten van afval op toekomstige generaties te verminderen. Het ministerie heeft aangekondigd dat een tweede adviesaanvraag aan de TCB over dit onderwerp volgt (fase 2).

design by Het Lab | build by nieta