pdf A35(2004) Advies Definitiestudie Bagger en Bodem

De definitiestudie Bagger en Bodem betreft de ontwikkeling van een model voor de milieuhygiënische beoordeling van de verspreiding van baggerspecie op land. De TCB is om advies gevraagd over het voorstel voor het model. Belangrijkste vraag is of de TCB het voorstel om een beslismodel te ontwikkelen, zoals bedoeld in de Beleidsbrief Bodem, geschikt en kansrijk acht.

De TCB heeft het model vanuit twee invalshoeken beoordeeld. Ten eerste vanuit een technisch-wetenschappelijke invalshoek. Ten tweede vanuit een beleidsmatige context. Dit laatste is ook van belang aangezien de Beleidsbrief Bodem belangrijke beleidswijzingen voor verspreiding van bagger op land aankondigt.

Met betrekking tot de toepassing van het model in de beleidsmatige context, vond de TCB het moeilijk haar oordeel te geven, aangezien er onduidelijkheid bestaat over de toekomstige inzet van het model. Er is een groot verschil tussen een model dat dient als communicatiemiddel, waarbij de gevolgen van verspreiding van bagger op het land inzichtelijk worden gemaakt, en een model dat de beslissing ten aanzien van verspreiding van bagger op het land bepaalt.

De TCB acht het in de definitiestudie voorgestelde model, behoudens een aantal technisch-wetenschappelijke kanttekeningen, geschikt als communicatiemiddel voor het inzichtelijk maken van de risico's van het verspreiden van bagger op het land. Om een goed inzicht te geven in risico's die kort na het baggeren aanwezig kunnen zijn, zou het voorgestelde model echter aangepast moeten worden. Het voorgestelde model is niet geschikt om te fungeren als beslismodel, omdat het voorstel niet aansluit bij het baggerbeleid zoals voorgestaan in de Beleidsbrief Bodem. Bovendien vindt de TCB dat beslissingen ten aanzien van het verspreiden van bagger op het land beter rechtstreeks op meetgegevens over de bagger en ontvangende bovengrond moeten worden gebaseerd, in plaats van op ingewikkelde rekenmodellen.

De TCB kan zich vinden in de nieuwe beleidslijn voor bagger en bodem zoals beschreven in de Beleidsbrief Bodem. Ten aanzien van het nieuwe baggerbeleid doet de TCB een aantal aanbevelingen. Het betreft onder meer de invulling van het begrip vergelijkbare kwaliteit tussen bagger en bovengrond bij de inpassing van bagger in een bodembeheerplan, zoals de Beleidsbrief Bodem voorstelt. Hierbij speelt de invulling van het stand still beginsel een belangrijke rol. De commissie geeft de volgende voorkeursvolgorde voor de verspreiding van niet schone maar in principe wel verspreidbare bagger:

1. Verspreiding onder het regime van vergelijkbare kwaliteit en stand still als uitgangspunt, binnen een gedefinieerd beheergebied (gemeente). 2. Verspreiding onder een minder stringente benadering van stand still; de bagger mag iets viezer zijn dan de ontvangende bodem. 3. Verspreiding op een locatie binnen de gemeente waar kwalitatief slechtere bagger mag worden geplaatst en een slechtere - of achteruitgang in bodemkwaliteit wordt toegestaan (gemotiveerd afwijken van de kwaliteitsreferentie). De kwaliteit van baggerspecie die niet zonder meer vergelijkbaar is, kan soms in een tijdelijk depot zodanig verbeteren (door afbraak van organische verontreinigingen en remediëren van microbiële kwaliteit) dat alsnog tot verspreiding op het land kan worden overgegaan. Daarbij geldt dan dezelfde voorkeursvolgorde als bij de direct verspreidbare specie.

Tevens vraagt de TCB aandacht voor de invulling van handhaving en monitoring van de gewenste waterbodem- en bodemkwaliteit.

design by Het Lab | build by nieta