pdf Boek Bodem en Duurzame Landbouw

Auteurs: J. Bouma, G. Doornbos, P. Driessen, N. Hylkema, O. Oenema, R. Roos, E. Smaling en J.Spaans

Deze publicatie kwam tot stand op initiatief van de Technische commissie bodembescherming die op 23 september 2003 een symposium organiseerde over dit thema. Het boek beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over de toekomst van de landbouw.

Acht auteurs uit de wereld van wetenschap, landbouw, ecologie en journalistiek geven hun visie op duurzame ontwikkeling in de landbouw. Ze hebben bijzondere aandacht voor de bodem waarop die landbouw plaatsvindt: het natuurlijke draagvlak van onze productie. De auteurs vertegenwoordigen verschillende invalshoeken als de agrariers zelf, wetenschap, de georganiseerde landbouw en natuur- en milieubescherming.

De intensieve landbouw van nu wordt door velen als niet-duurzaam gekarakteriseerd. Het gebrek aan duurzaamheid bij het gebruik van de bodem en hoe dat om te vormen - de transitie - staat in deze publicatie centraal. Hierbij gaat het naast de na te streven balansen in mineralen ook om de bodemstructuur en bodemvitaliteit zoals die bijvoorbeeld zich uit in een gevarieerd bodemleven.

Vanuit de analyse dat de landbouw zich met het huidige bodemgebruik op een hellend valk bevindt, formuleren velen een concrete wens om tot meer duurzame vormen van landbouw te komen. Maar wat is dat?

In de discussie over duurzame ontwikkeling dient het lange-termijn perspectief voorop te staan waarbij herbezinning op de maatschappelijk rol van de landbouw op korte termijn in de praktijk vruchten moet afwerpen. Zo gaat de landbouw naast het produceren van voedsel een rol spelen bij het beheer van bodem en waterkwaliteit, natuur en landschap, in onderwijs en recreatie. De hervorming van het Europese landbouwbeleid nodigt uit om die herbezinning ook in internationaal perspectief te zien.

design by Het Lab | build by nieta