pdf R08(1998) Rapport Minimale bodemkwaliteit: een gebruiksgerichte benadering vanuit de ecologie deel 1: Metalen

Auteurs: S. van Hesteren, M.A. van de Leemkule en M.A. Pruiksma, WEB Natuurontwikkeling, Amsterdam. Het rapport geeft de resultaten van een verkenning weer naar de gebruiksfuncties die nog gerealiseerd kunnen worden bij verschillende zware metaalgehaltes in de bodem. Aan deze verkenning was behoefte omdat verwacht mag worden dat functiegerichte bodembeoordeling steeds meer op de voorgrond komt te staan.

Het blijkt mogelijk om grove indicaties aan te geven voor bijvoorbeeld gebruiksfuncties zoals: bermen, groenvoorziening en wonen met en zonder moestuin. Een nieuw element is dat voor elke bodemgebruiksfunctie een aantal ecologische randvoorwaarden wordt aangegeven. Zo is het voor de functie ‘recreatie & groenvoorziening’ tenminste vereist dat een aantal veel toegepaste beplantingssoorten kunnen groeien. Volgens de auteurs kunnen life support functies binnen de algemene functie decompositie gezien worden als ecologische randvoorwaarde voor bodems in het algemeen. (code R08(1998)) (categorie: bosa, eco, norm)

design by Het Lab | build by nieta