pdf S11(1998) Advies Oprichting stichting kennistransfer en -ontwikkeling bodem

Op verzoek van de minister wordt in het TCB-advies specifiek aandacht besteed aan de missie van SKB, de organisatievorm, de inhoudelijke aandachtsvelden, de verhouding tussen vraaggestuurd en strategisch/fundamenteel onderzoek, en de positie van SKB als netwerkorganisatie. De TCB acht de oprichting van SKB van groot belang voor de uitvoering van de vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid en het opzetten van actief bodembeheer. De oprichting is op korte termijn gewenst om de kennisinfrastructuur die is opgebouwd door NOBIS en het Programma Geïntegreerd Bodemonderzoek (PGBO) niet verloren te laten gaan. Aanbevolen wordt om:

- snel een duidelijk programma op te stellen om de suggestie weg te nemen dat SKB al het bodemonderzoek faciliteert;
- meer aandacht te besteden aan het feit dat het onderzoeksterrein en daarmee ook de actoren van SKB niet dezelfde zullen zijn als die bij NOBIS;
- er op toe te zien dat armlastige consortia niet uitgesloten worden van participatie door de vereiste co-financiering en basiscontributie;
- het aandachtsveld ‘verontreinigd grondwater’ te integreren in de aandachtsvelden ‘procesinnovatie stedelijk gebied’ en ‘inrichting landelijk gebied’;
- een wetenschappelijke adviesraad binnen SKB een toetsende en sturende rol te laten hebben als het gaat om generiek en strategisch/fundamenteel onderzoek;
- te streven naar zoveel mogelijk deelnemende actoren aan SKB, waarbij de bestaande netwerken in stand worden gehouden en nieuwe netwerken worden ontwikkeld;
- het gewenste kennisniveau in de uitwerking van SKB nader aan te geven;
- opleiding als een aparte activiteit op te nemen in het programma van SKB.

design by Het Lab | build by nieta