pdf S14(2001) Advies Wijziging Lozingenbesluit bodembescherming, onderdeel huishoudelijk afvalwater

Lozen van huishoudelijk afval water in de bodem is onder voorwaarden toegestaan. Een van de voorwaarden is dat een specifiek voorgeschreven technische voorziening moet worden getroffen bij de lozingsinrichting. In de rubriek VROM nieuws is al aangegeven dat dit als belemmerend wordt ervaren en dat de wijziging erop gericht is deze belemmering weg te nemen door nieuwe technieken toe te staan als ze gecertificeerd zijn. De TCB is het met deze wijziging eens. Ze brengt niettemin twee kanttekeningn naar voren.

Uitgangspunt voor certificering is dat de nieuwe technieken ten minste gelijkwaardig zijn aan de bestaande, toegestane technieken. Criteria voor certificering dienen dus minimaal gelijk te zijn aan milieuprestaties van bestaande technieken. Deze vergelijking is niet expliciet gemaakt, maar is wel wenselijk. Zonder deze blijft er twijfel mogelijk over het tenminste gelijkwaardig zijn van toelating van nieuwe technieken. Een ander punt is dat certificering alleen betrekking heeft op de kwaliteit van het product op het moment dat het op de markt wordt geintroduceerd en op het productieproces. Van belang is juist om te controleren of installaties in de praktijk voldoen. De TCB beveelt daarom aan om dit aspect van controle en handhaving in de praktijk nader uit te werken.

design by Het Lab | build by nieta