pdf S43a(1999) Advies Concept richtlijn het opstellen en toepassen van bodemkwaliteitskaarten in het kader van de vrijstellingsregeling grondverzet

Op grond van de Vrijstellingsregeling grondverzet is hergebruik van licht verontreinigde grond als de aangebracht grond en de aanwezige bodem van vergelijkbare kwaliteit zijn. Dit hoeft niet vastgesteld te worden door bodemonderzoek als er een bodemkwaliteitskaart is, waaruit blijkt dat aan het vergelijkbare kwaliteitscriterium voldaan wordt.

De aanpak in de richtlijn bouwt voort op de ervaring die al is opgedaan met het vaststellen van lokale achtergrondwaarden. Bij een aantal gemeenten zijn al bodemkwaliteitskaarten met achtergrondwaarden gemaakt omdat de achtergrondwaarde in het bodemsaneringsbeleid als saneringsdoelstelling voor niet-diffuse verontreiniging kan worden gehanteerd als deze hoger is dan de streefwaarde. Het toepassingsgebied bij grondverzet is echter breder: het gaat nu niet alleen om een beschrijving van kwaliteit maar ook om een vergelijking van kwaliteit. Dit maakt een systematische aanpak noodzakelijk.

De TCB kon zich vinden met de hoofdlijn van de concept-richtlijn, maar had een aantal bezwaren bij de statistische opzet van de richtlijn en de invulling van statistische criteria. Hierbij ging het onder andere om:

- de schaal van de kaart in relatie tot de schaal waarop gegevens verzameld zijn,
- het onderscheidend vermogen van de kaart
- het gebruik van de variatiecoƫfficient als grens tussen homogene en heterogene gebieden en de
- hoogte van de zogenoemde acceptatiefactor (2), waarmee wordt gesteld dat de toe te passen grond en de ontvangende bodem een vergelijkbare kwaliteit hebben als de gemiddelde gehalten van verontreinigingen een factor 2 verschillen.

De TCB vond een nadere discussie over deze en enkele andere onderwerpen gewenst. Omdat de criteria uit de concept-richtlijn vooralsnog onvoldoende garanties bieden gaf de TCB in overweging om grondverzet van licht verontreinigde grond vooralsnog alleen toe te staan als zowel van de partij grond als van de bodem op het ontvangende perceel voldoende informatie is. Voor grond kan een partijkeuring worden uitgevoerd en voor bodem kan aansluiting gezocht worden bij het protocol voor bodemonderzoek (NEN 5740).

design by Het Lab | build by nieta