pdf S56(2005) Advies Referentie biologische bodemkwaliteit

De TCB geeft in haar advies aan verheugd te zijn dat er uitvoering is gegeven aan het regeringsvoornemen zoals dat is verwoord in de Beleidsbrief Bodem om meer aandacht te besteden aan het biologisch functioneren van de bodem, naast chemische en fysische aspecten van de bodem. Bovendien waardeert zij het dat er een concreet instrument is ontwikkeld waarmee de bodembiologie op lokale, regionale en nationale schaal onderdeel kan gaan uitmaken van het bodembeheer.

Voor het vaststellen van de referenties wordt gebruik gemaakt van het BoBI (BodemBiologische Indicator) bestand, een waardevol bestand volgens de TCB. Zij heeft echter wel kanttekeningen ten aanzien van het gebruik van dit bestand voor het berekenen van de duurzame referentie (= gemiddelde van ‘duurzame praktijksituaties’). De TCB vindt dat de selectie van de ‘duurzame praktijksituaties’ een kwetsbare opzet is, aangezien het afhankelijk is van deskundigenoordelen. Het is onzeker of de door deskundigen geformuleerde criteria leiden tot een selectie van bedrijven, die ook werkelijk duurzaam zijn. Bovendien is het de vraag of het kleine aantal geselecteerde bedrijven representatief is voor een duurzaam niveau in Nederland. De TCB acht het, onder andere daarom, van belang dat het BoBI bestand wordt uitgebreid met gegevens ten aanzien van zowel ‘relatief onbelaste locaties’ als met andere combinaties van bodemgebruik en bodemtype. Een belangrijk onderdeel van het advies is om vooral een nadere statistische analyse uit te voeren van het BoBI bestand. In de stap waar de duurzame referentie wordt vastgesteld geeft de statistische analyse onder andere informatie over de spreiding van data. In de laatste stap waar een selectie van relevante parameters dient te worden gemaakt geeft de statistische analyse onder andere inzicht in het onderscheidend vermogen en de correlatie tussen parameters.

Eindconclusie van de TCB is dat zij op termijn wel mogelijkheden ziet om de duurzame referentie concreet in te vullen, maar dat zij van mening is dat dit met de huidige benadering thans nog niet mogelijk is.

design by Het Lab | build by nieta