pdf S61(2000) Advies Ministeriële regeling baggerspeciestortplaatsen op land

De Minister heeft de TCB verzocht te adviseren over een nieuwe ministeriële regeling baggerspeciestortplaatsen op land. Aanleiding voor het maken van een nieuwe regeling is de Europese Richtlijn Storten. Hierin zijn voorschriften voor baggerspeciestortplaatsen opgenomen. Uitgangspunt van de regeling is het Nederlands bodembeschermingsbeleid, waarin gestreefd wordt naar handhaving van bodemkwaliteit op het niveau van streefwaarden. De commissie plaatst de volgende kanttekeningen bij de voorstelde regeling:

* In de concept-regeling worden alleen eisen gesteld aan voorzieningen en exploitatie van de stortplaats als daarvoor volgens berekeningen aanleiding is. De TCB wijst erop dat deze berekeningen slechts een beperkt handvat bieden. Vanwege de vele onzekerheden ten aanzien van de berekeningen pleit de TCB ervoor om voor iedere stort een geohydrologisch isolatiesysteem en een monitoring systeem verplicht te stellen.

* De controle op het in goede staat verkeren, zou moeten gelden voor alle isolerende voorzieningen en niet alleen voor het geohydrologische isolatiesysteem;

* Om te bepalen wanneer ingrijpen in de stort gewenst is, is een interventiecriterium vastgesteld die op zijn beurt gebaseerd is op een gemeten verslechtering van de grondwaterkwaliteit. De TCB had graag een inschatting gezien van de kans op het ontstaan van ernstige grondwaterverontreiniging bij het hanteren van het voorgestelde interventiecriterium.

* Volgens de regeling treedt een urgentieplan in werking indien in een bestaande stort het interventiepunt wordt bereikt. Een opzet van een urgentieplan is echter al wenselijk bij de vergunningsaanvraag voor een stort.

* Het is wenselijk om een parameterpakket op te nemen voor de onderbouwing van vergunningaanvragen en voor gerichte monitoring.

design by Het Lab | build by nieta