pdf A060(2010) Advies Toetsingskader herinrichten diepe plassen

Op verzoek van de minister van VROM heeft de TCB op 17 augustus advies uitgebracht over het toetsingskader voor de beoordeling van het toepassen van licht verontreinigde grond en baggerspecie bij de herinrichting van diepe plassen. Dit toetsingskader zal worden opgenomen in een handreiking over dit onderwerp en wettelijk worden verankerd in een circulaire. De concept handreiking en een onderbouwend rapport van het RIVM, ECN en Deltares over het locatiespecifieke toetsingskader maakten deel uit van de adviesaanvraag.

De in de adviesaanvraag gestelde vragen hebben betrekking op de situaties waarin toepassing van licht verontreinigde grond en bagger volgens een generiek beoordeling niet mogelijk is. Het gaat hierbij vooral om het toepassen van bagger van kwaliteitsklasse B en grond klasse industrie in vrijliggende diepe plassen.

Het valt de TCB op dat de bescherming van humane gezondheid niet expliciet wordt genoemd in de handreiking. De TCB vindt het van belang dat een afweging van de risico’s voor de mens expliciet wordt meegewogen in de beoordeling. Hierbij is een heldere communicatie met de gebruikers en omwonenden van een plas over de risico’s belangrijk.

Het voorgestelde locatiespecifieke toetsingskader biedt de mogelijkheid om het beschermingsniveau van het grondwater lokaal te bepalen. Hiertoe kan een keuze worden gemaakt uit verschillende criteria. Vanwege het belang van de bescherming van het veelal schone diepe grondwater vindt de TCB dat in eerste instantie zou moeten worden uitgegaan van een ‘hoog’ beschermingsniveau.

In het onderbouwende rapport van RIVM, ECN en Deltares is, gezien de onzekerheden over de uitloging van zware metalen en arseen uit grond, nog geen locatiespecifiek toetsingskader voor grond uitgewerkt. Het risico van uitloging van metalen en arseen vanuit droge, aerobe grond is naar verwachting echter hoger dan van natte anaerobe bagger. De TCB vindt het daarom noodzakelijk dat op korte termijn een toetsingskader voor grond klasse industrie ontwikkeld wordt.

Een deel van het instrumentarium dat nodig is om het locatiespecifieke toetsingskader toe te passen is nog in ontwikkeling. De TCB acht ook aanvullend onderzoek naar de uitloging van verontreinigingen onder praktijkcondities noodzakelijk.

De TCB vindt het van belang dat voldoende kennis voorhanden is over de achtergrondconcentraties

van metalen in het grondwater in de omgeving van de plas en dat de criteria hierop worden afgestemd. Zij stelt voor om hiertoe regionale waarden af te leiden, die gekoppeld zijn aan de regionale geochemie en de schaal van een grondwaterlichaam.

In het advies wordt verder ingegaan op een aantal specifieke onderwerpen: de beoordeling van bodemvreemd materiaal, arseenhoudende bagger (bijvoorbeeld uit uiterwaarden) en nutriënten.

design by Het Lab | build by nieta