pdf A078(2012) advies Wijziging Wet bodembescherming als onderdeel van de Omgevingswet

De TCB is gevraagd hoe duurzaam bodemgebruik kan worden geborgd bij de voorgenomen integratie van het bodembeleid met ruimtelijk-economisch beleid, gericht op gebiedsontwikkeling en gekoppeld aan (grond)waterbeleid. Dit vraagt om een fundamentele herziening van de Wet bodembescherming (Wbb). Deze wetswijziging krijgt vorm in de nieuwe Omgevingswet, waar de Wbb in zal opgaan.

De Omgevingswet vormt straks het wettelijke kader voor decentrale besluitvorming over gebiedsontwikkeling waar maatschappelijke initiatieven en gevestigde belangen worden afgewogen binnen de randvoorwaarden van het gebied. De TCB adviseert voor deze complexe afweging een brede m.e.r.-achtige Omgevingstoets te ontwikkelen. In deze toets krijgen de mogelijkheden en randvoorwaarden van de fysieke leefomgeving een duidelijk herkenbare positie ten opzichte van sociale en economische argumenten. De TCB plaatst het advies in de context van groene groei, dat zich richt op blijvende levering van ecosysteemdiensten.

design by Het Lab | build by nieta