pdf A040(2008) Advies Normstelling ETBE

De TCB is om advies gevraagd door de Minister van VROM over het invoeren van een herstelwaarde in grondwater voor de stof ethyl-tert-butylether (ETBE). Deze stof is nauw verwant aan de stof methyl-tert-butylether (MTBE), waarvoor de TCB onlangs ook een advies uitbracht over een herstelwaarde in grondwater (TCB S45(2007).

De TCB adviseert om één generieke herstelwaarde vast te stellen op het niveau van de geur- (of smaak)drempel voor ETBE in grondwater.

Gezien de toename van de productievolumina in Europa, de verwachte sterke toename in het gebruik in Nederland en de stofeigenschappen van ETBE, vindt de TCB het raadzaam om (onder andere middels normstelling) op deze ontwikkelingen te anticiperen. Zij is echter van mening dat de haar beschikbare informatie voor het vaststellen van een herstelwaarde voor ETBE nog te mager is en kan daarom geen advies uitbrengen over de hoogte van deze herstelwaarde. Wel suggereren de beschikbare gegevens dat het niveau van de geur- en smaakdrempels in dezelfde ordegrootte zal liggen als voor MTBE. Voor het vaststellen van een goed onderbouwde geur- of smaakdrempel van grondwater zijn naar de mening van de TCB een aanvullende inventarisatie van beschikbare gegevens en wellicht aanvullende studies nodig.

Vanwege de chemische structuurverwantschap van ETBE en MTBE acht de TCB het van belang om na te gaan of sprake is van onderlinge beïnvloeding van de geur- en smaakdrempels van deze en eventueel andere oxygenaten (zoals tert-amyl-methyl-ether, TAME). Wanneer sprake is van een significante onderlinge beïnvloeding dan adviseert de TCB om ook een herstelwaarde voor het totaal van deze stoffen vast te stellen.

Tevens beveelt de TCB aan om de potentiële bronnen voor verontreiniging van het grondwater met ETBE in kaart te brengen, met aandacht voor zowel puntbronnen als diffuse bronnen. Ook beveelt de TCB aan om, aansluitend op een inventarisatie van meetresultaten van ETBE in grondwater die momenteel wordt uitgevoerd, de concentratieontwikkelingen in grondwater te volgen middels een systematisch meetprogramma.

design by Het Lab | build by nieta