pdf A28(1999) Advies Actief bodembeheer Tungelroyse beek

Voor de Tungelroyse beek is een herinrichtingsplan opgesteld ten behoeve van de waterretentie, verdrogingsbestrijding en natuurontwikkeling. De Tungelroyse beek is echter een deel van de omvangrijke bodemverontreiniging in de Kempen. Daarover adviseerde de TCB al eerder (kenmerk: TCB A20(1997)). Voor de aanpak van de bodemverontreiniging liet de provincie Limburg een actief bodembeheerplan voor de Tungelroyse beek opstellen. De Minister vroeg de TCB met name in te gaan op de uitgevoerde risico-evaluatie en over de afstemming van gebiedsfuncties en afgeleide risiconiveaus, zoals beschreven in het actief bodembeheerplan. Daarnaast vroeg de Minister of de TCB het plan wilde vergelijken met haar eerdere aanbevelingen voor de Kempen.

Het ‘Actief Bodembeheer voor de Tungelroyse beek’ is afzonderlijk ontwikkeld, los van de verdere aanpak van de bodemverontreiniging in de Kempen. Dit bevordert volgens de TCB de samenhang van de maatregelen in de Kempen niet. Daarom lijkt het de TCB verstandig om deze samenhang alsnog aan te brengen. Verder vond de TCB dat het plan ‘Actief Bodembeheer voor de Tungelroyse beek’ onvoldoende perspectieven biedt voor een duurzame oplossing van de bodemverontreiniging, die voldoende veilig is, en die recht doet aan de voor de beek geformuleerde doelstellingen.

De TCB vond dat in een plan van aanpak onderdelen verwacht mogen worden zoals:
- een milieuhygiënische beschrijving van risico’s;
- een beschrijving van de gewenste situatie die voldoet aan de doelen voor het gebied;
- een beschrijving van de haalbare situatie gegeven de blijvende belasting vanuit bronnen en
- voorstellen over het realiseren van de gewenste en haalbare situatie.

Deze onderdelen kwamen niet goed naar voren in het plan van aanpak. (code A28(1999)) (categorie: bosa, eco)

design by Het Lab | build by nieta