pdf A31(2002) Advies Wetenschappelijke evaluatie interventiewaarden

Bij de invoering van de eerste tranche interventiewaarden in 1994 is door de Minister van VROM gesteld dat de interventiewaarden periodiek zouden worden ge�valueerd. Het RIVM heeft in 2001 de wetenschappelijke evaluatie van de eerste tranche interventiewaarden afgerond. Zij heeft de interventiewaarden voor betreffende stoffen opnieuw afgeleid met behulp van een op onderdelen herziene methode, met, voor zover beschikbaar, geactualiseerde invoergegevens. Vervolgens is de TCB door de Minister van VROM gevraagd om te adviseren over het wetenschappelijke deel van de evaluatie. De Minister vraagt om onder andere te adviseren over de beleidsmatige keuzes voor de onderbouwing van de interventiewaarden, de humaan-toxicologische en de ecotoxicologischerisico-evaluatie, de bodemchemische aspecten en de robuustheid van resultaten. Het gaat hierbij om voorstellen voor interventiewaarden voor zowel bodem, sediment en grondwater. Aangezien de waarden niet alleen als interventiewaarde, maar ook als waarde voor grondverzet of soms in het Bouwstoffenbesluit worden gebruikt, heeft de TCB in haar advies ook de gevolgen van het wijzigen van interventiewaarden voor andere beleidsterreinen meegenomen.

De TCB heeft de advisering op twee manieren aangepakt. Enerzijds heeft de TCB de wetenschappelijke afleiding van de interventiewaarden beoordeeld. Anderzijds heeft zij gekeken naar de betekenis van de nieuwe voorstellen ten opzichte van de huidige interventiewaarden. De commissie heeft twee criteria opgesteld op basis waarvan volgens de TCB kan worden beoordeeld of een nieuw voorstel voor een interventiewaarde al of niet zou moeten worden overgenomen. Ten eerste zou het nieuwe voorstel een factor 2 of meer dienen te verschillen van de huidige interventiewaarde. Ten tweede zou de betrouwbaarheid van het nieuwe voorstel hoog moeten zijn. Op basis van deze criteria zou slechts voor een klein deel van de stoffen het nieuwe voorstel voor de interventiewaarde worden overgenomen.

design by Het Lab | build by nieta